คสช.ออกคำสั่งม.44ทิ้งท้ายต่ออายุบอร์ดกสทช.อยู่ยาวๆ

  • คสช. ออกคำสั่ง ม.44 ต่ออายุ “กสทช.” ครั้งที่ 2
  • ให้นั่งเก้าอี้ไปยาวๆ อายุครบ 70ปี ก็ทำงานต่อไป
  • จนกว่าการแก้ไขปัญหาทีวีดิจิทัล-มือถือจะแล้วแล้วเสร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่  13 มิ.ย. ที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบห่งชาติ (กสทช.)​ ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  7 / 2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)​ โดยสาระสำคัญหลัก คือ 1.ให้ระงับกํารสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการกสท.ไว้ก่อน จนกว่าพร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (พ.รบ.กสทช.)​ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนท่ีเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง กสทช.ใช้บังคับ หรือจนกว่า นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี(ครม.) จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

2.กรณีกรรมการกสทช. พ้นจากตำแหน่งด้วยอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์นั้น ขอให้กสทช.ที่จะพ้นตำแหน่ง ยังปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่า พ.ร.บ.กสทช.จะมีผลบังคับใช้ หรือ จนกว่าจะพ้นตำแหน่งเพราะเหตุอื่น 3.หากมีกรรมการกสทช.มีเหตุพ้นตำแหน่งด้วยเหตุผลอื่น ให้กรรมการกสทช. เท่าที่เหลือ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การออกม.44 ดังกล่าว เป็นความพยายามของนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. ที่ต้องการให้บอร์ดกสทช.ชุดปัจจุบันยังคงทำหน้าที่ต่อไป จนกว่าการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมทีวีและโทรคมนาคมจะแล้วเสร็จ ประกอบกับตามพ.ร.บ.กสทช.ฉบับเดิม เมื่อกรรมการกสทช.อายุครบ 70 ปี ถือว่าพ้นหน้าที่กสทช.โดยสมบูรณ์​ โดยปี2563 จะมีกสทช.2 คน คือ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร และนายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

ทั้งนี้หากไม่มีการแก้ไขด้วยการออกคำสั่งคสช.ครั้งนี้ จะทำให้กรรมการกสทช.เหลือเพียง  4 คน คือ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ,น.พ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ,นายธวัชชัย จิตภาษ์นันท์ , พล.ท.พีรพงษ์ มานะกิจ เท่านั้น ซึ่งจะประสบปัญหาในการทำงานอย่างมาก เนื่องจากทั้ง 4 คน มีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาการทำงานเกือบ 10  ปีที่ผ่านมา 

โดยกสทช.ชุดปัจจุบัน เข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2554 ที่่ผ่านมา ซึ่งตามกฎหมายเดิมกสทช.มีวาระการดำรงแหน่ง 6 ปี แต่เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561 คสช.มีคำสั่งที่  7/2561 ให้ระงับกระบวนการสรรหา และให้ดำรงตำแหน่งเดิมไปก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น 

ดังนั้นหากนายฐากร ต้องแก้ไขปัญหาทีวีดิจิทัล และโทรคมนาคม ให้สัมฤทธิ์ผล ก็ต้องให้กรรมการกสทช.ชุดปัจจุบันอยู่ไปจนกว่าการแก้ไขพ.ร.บ.กสทช.เพื่อการสรรหากรรมการกสทช.ชุดใหม่จะแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/152/T_0034.PDF