ครม.ไฟเขียว “หัวหอม” สินค้าควบคุม

  • หวั่นเกษตรกรได้รับผลกระทบหนัก
  • หลังพบ “หัวหอม” ลักลอบนำเข้าทะลัก
  • พาณิชย์ ถอน”นมข้น” จากสินค้าควบคุม

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ในการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยสินค้าและบริการพ.ศ.2542 เนื่องจากคณะกรรมกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ (กกร.)ที่มีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เป็นประธาน มีความเห็นว่า ภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ จำเป็นต้องทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุมใหม่ เพื่อให้สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่ายหรือการกำหนด เงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

โดยมีสินค้าและบริการควบคุม 52 รายการ จำแนกเป็น 46 สินค้า 6 บริการ ซึ่งในการพิจารณาครั้งนี้ ได้เพิ่มสินค้าควบคุม 1 รายการ และยกเลิกสินค้าควบคุม 1 รายการ จึงทำให้สินค้าควบคุมยังอยู่เท่าเดิมคือ 52 รายการ โดยสินค้าที่ควบคุมเพิ่มขึ้น 1 รายการคือ “หอมหัวใหญ่” ซึ่งเป็นสินค้าที่มีปัญหาราคาตกต่ำในช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และยังมีการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในปี2560 นำเข้า 36,492 ตัน และปี2561 นำเข้า 89,205 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 144% และยังมีปัญหาลักลอบนำเข้าอีกด้วย จึงเสนอกำหนดให้หอมหัวใหญ่ เป็นสินค้าควบคุมเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร

ส่วนสินค้าที่ยกเลิกควบคุม 1 รายการคือ ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน เนื่องจากความนิยมในการบริโภคอยู่ในภาวะทรงตัว ในขณะที่ตลาด มีผู้ประกอบการรายใหญ่จำนวนหลายราย มีการแข่งขันสูง และที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งขอปรับราคาเพิ่มขึ้นและไม่มีการร้องเรียนเรื่องการจำหน่ายเกินราคา

นอกจากนี้ ครม.ยังเพิ่มรายละเอียดของสินค้าจำนวน 1 รายการคือ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปรับเป็นต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ เนื่องจากโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังเป็นโรงร้ายแรง หากเกิดขึ้นแพร่ระบาดในไทยจะสร้างความเสียหายแก่อุตสาหกรรมมันสำปะหลังทั้งระบบ โดยจะทำลายผลผลิตมันสำปะ หลังมากถึง 80-100% ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนเพิ่มขึ้น.