ครม.เห็นชอบวันที่ 4-5 พ.ย.2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะกรุงเทพฯและนนทบุรี

  • ช่วยบรรเทาปัญหาปัญหาจราจรช่วงการประชุมผู้นำอาเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบตามกระทรวงการต่างประเทศเสนอให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พ.ย.เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้ สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีไปนอกจากนี้ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวโดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยมีให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการประชาชน