ครม.อนุมัติ 751 ล้านบาทเดินหน้าไฮสปีดหนองคาย

  • ให้ รฟท.จ้างที่ปรึกษา ศึกษา-ออกแบบ
  • ความร่วมมือไทย-จีนช่วงโคราช – หนองคาย

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)จ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคายระยะเวลาดำเนินการ 19 เดือนในวงเงิน 751 ล้านบาท โดยอนุมัติงบรายจ่ายประจำปี 2561 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 112 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 638 ล้านบาท อนุมัติให้ รฟท. ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2563-2564 ตามแผนการเบิกจ่ายต่อไป โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมรายงานที่ประชุม ครม.ว่าตามที่ประเทศไทยและจีนได้มีความร่วมมือกันการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาคโดยเป็นความร่วมมือระหว่างปี 2558 – 2565 ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 26 ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ได้หารือเรื่องการก่อสร้างโครงการในระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย) โดยฝ่ายไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดงานโยธา และทั้ง2ฝ่ายจะพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการของโครงการร่วมกันในระยะต่อไป

ทั้งนี้ กรอบการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาคระยะที่ 2 ใช้ระยะเวลา 19 เดือน ตั้งแต่จัดจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่เดือน ส.ค. 2562 จนถึงขั้นตอนการสำรวจอสังหาริมทรัพย์หลังออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่เดือน ม.ค.2564 ในการศึกษาออกแบบโครงการ

สำหรับรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาในโครงการนี้ประกอบไปด้วย 1.ค่าตอบแทนบุคลากร 506.92 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนบุคลากรหลัก 420.18 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน 86.74 ล้านบาท

2.ค่าใช้จ่ายตรง แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 33.71 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงานสำรวจ ทดสอบ และค่าใช้จ่ายตรงอื่นๆ 161.81 ล้านบาท และ 3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 49.1 ล้านบาท