ครม.ยึดเวลาคุ้มครองเงินฝาก5ล้านอีก1ปี

  • เดิม10 ส.ค.63 เป็นวันที่ 10 ส.ค.64
  • สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ฝากเงิน

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 7 เม.ย.63 ที่ผ่านมา  มีมติเห็นชอบในการขยายระยะเวลาบังคับใช้วงเงินการคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 5 ล้านบาท จากเดิมถึงวันที่ 10 ส.ค.63 ขยายระยะเวลาให้ถึงวันที่ 10 ส.ค.64 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดความผันผวนในตลาดเงิน ตลาดทุน และระบบการเงิน 

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และรักษาความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินไว้ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงต่อระบบสถาบันการเงิน จึงขยายระยะเวลาการบังคับใช้วงเงินคุ้มครองเงินฝากออกไป 1 ปี   

“การขยายวงเงินคุ้มครองเงินฝากครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ฝากเงิน ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่โรคยังระบาดอยู่ และทำให้ผู้ฝากเงินมีความมั่นใจต่อการใช้บริการของสถาบันการเงินเป็นปกติ โดยวงเงินคุ้มครองที่ 5 ล้านบาทต่อคนต่อสถาบันการเงิน ครอบคลุมผู้ฝากถึง 99.65% ของจำนวนผู้ฝากเงินทั้งระบบ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62)  และในปัจจุบันสถาบันการเงินของไทยได้รับการกำกับดูแลจากทางการอย่างใกล้ชิด”