ครม.ทุ่ม 5 พันล้านอุดหนุน ขสมก.-ร.ฟ.ท.

  • คลังมึนรัฐวิสาหกิจชงงบพีเอสโอ 1.2 หมื่นล้า
  • “สคร.”ยันปรับลดต้นทุนตามความเป็นจริง
  • ไม่อนุมัติงบอุดหนุนรถเมล์ปรับอากาศ 1.9 พันล้าน

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวง การคลังเสนอกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (พีเอสโอ)  ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุง เทพ (ขสมก.) 1,775.653 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) รวมวงเงิน 3,238.682 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 5,014.33 ล้านบาท

ทั้งนี้ วงเงินอุดหนุนของการรถไฟแห่งประเทศไทย  (ร.ฟ.ท.) จำนวน 3,238.682 ล้านบาท คณะกรรมการพีเอสโอ ที่สำนัก งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นประธานได้ ได้ปรับลดจากวงเงินที่ ร.ฟ.ท.เสนอจำนวน 7,076.112 ล้านบาท โดยปรับลดหลายรายการ เช่น ค่าโครงสร้างพื้นฐาน จาก 913.42 ล้านบาท เหลือ 176.04 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา ปรับ ลดจาก 1,223.835 ล้านบาท เหลือ 11.331 ล้านบาท และต้นทุนดอกเบี้ย ลดจาก 1,029.781 ล้านบาท เหลือ 41.557 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางส่วนมีภาครัฐเป็นผู้รับภาระในการลงทุน

นอกจากนี้ ส่วนของค่าเชื้อเพลิง ลดจาก 570.295ล้านบาท เหลือ 531.718 ล้านบาท เนื่องจากปรับสมมติฐานการคำนวณต้นทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ รายจ่ายบำเหน็จบำนาญ ตัดทั้งหมดที่เสนอมา 746.841ล้านบาท เนื่องจาก เป็นสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปลดเกษียณแล้ว

ส่วนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่ได้รับจัดสรรวงเงินอุดหนุน 1,775.653 ล้านบาท จากที่เสนอ 4,976.838 ล้านบาท เช่น ไม่อนุมัติเงินอุดหนุนบริการสาธารณะสำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จากที่เสนอมาทั้งสิ้น 1,946.926 ล้านบาท  เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงได้ว่า ขสมก. ถูกควบคุมราคา ส่วนของเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการปรับลดเหลือ 1,533.612ล้านบาท จากที่เสนอ 1,840.392 ล้านบาท และค่าเชื้อเพลิง ปรับลดเหลือ 1,135.559 ล้านบาท จากที่เสนอ 1,156.699 ล้านบาท เนื่องจาก เปลี่ยนวิธีการคำนวณให้เป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อน เป็นต้น.