คปภ.เติมเต็ม“เอสเอ็มอี”ระยองนำ ประกันบริหารความเสี่ยง

  • คปภ. สนองนโยบายรัฐบาล หนุนผู้ประกอบการ SME จังหวัดระยอง
  • ใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC
  • เร่งต่อยอดประกันภัย SME package ช่วยบริหารความเสี่ยงอย่างครบวงจร

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ “ประกันภัยถูกทางสร้างเกราะให้ SME” ณ โรงแรม ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง ซึ่งจัดโดยสายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านประกันภัยในเชิงรุกแก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจน ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม หรือ ผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ความคุ้มครอง ตลอดจนข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของบุคคลหรือธุรกิจของตนเอง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและได้กล่าวขอบคุณ สำนักงาน คปภ. ที่เลือกจังหวัดระยองเป็นพื้นที่เป้าหมาย ในการให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการ SME อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงภัยต่อการประกอบธุรกิจ

“ผมและผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน คปภ. ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาด้านประกันภัย ตลอดจนความต้องการที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัย โดยนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการลงพื้นที่มาปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ เพื่อรองรับความเสี่ยงภัยและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากและกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง”

อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัย เช่น ผลิตภัณฑ์ไมโครอินชัวรันส์ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 7 บาท กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 10 บาทพลัส กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย จ่ายเบี้ยประกันภัยแค่ 400 บาทต่อปี กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ พลัส หรือ ประกันภัย 222 รวมไปถึงกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองภัยตามฤดูกาล อย่าง กรมธรรม์ประกันภัยไข้เลือดออก เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรกรรม เช่น การประกันภัยข้าวนาปี การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การประกันภัยทุเรียน การประกันภัยโคนมการประกันภัยลำไย และล่าสุดได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหาย จากภัยธรรมชาติให้กับชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองทั้งความเสียหายต่อตัวเรือประมง และการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของชาวประมง และลูกเรือประมง

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า สาเหตุเลือกพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ความรู้ด้านประกันภัยกับกลุ่มผู้ประกอบการ SME ในครั้งนี้ เนื่องจากสำนักงาน คปภ. เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดระยอง ซึ่งมีความหลากหลายในทางเศรษฐกิจทั้งในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และประมง ทั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC อันจะส่งผลทำให้เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาในทุกมิติ และในทุกมิติของการพัฒนาความเจริญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างอาชีพ การศึกษา การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเมืองใหม่ การสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ทันสมัย การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงการยกระดับเทคโนโลยีเพื่อรองรับความเจริญที่จะเกิดขึ้นนั้น จำเป็นต้องมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งระบบประกันภัยจะมีบทบาทสำคัญในการบริหารความเสี่ยงภัย

ทั้งนี้ที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. จะเดินหน้าภารกิจต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมทุกขนาดเข้าถึงระบบประกันภัย แต่สำนักงาน คปภ. จำเป็นต้องเข้าไปดูแลประชาชนกลุ่มรากหญ้า และกลุ่มธุรกิจ SME เป็นพิเศษ เนื่องจากทั้งสองกลุ่มยังขาดความพร้อมและยังใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยไม่เต็มที่ ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือที่เรียกกันว่า SME package ซึ่งประกอบด้วยการคุ้มครองภัยต่างๆ ที่จะช่วยกลุ่มธุรกิจ SME ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีเบี้ยประกันภัยที่ไม่แพง และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ เพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มธุรกิจ SME ได้ดีขึ้น และพร้อมน้อมรับทุกข้อแนะนำและความเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น