คนไทยสูบบุหรี่ลดลง ผู้ชายสูบลดลงมากกว่าผู้หญิง

สถิติสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ปี2560

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พ.ศ. 2560 จากผลสำรวจ พบว่า จากจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 55.9 ล้านคน เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน หรือ19.1% แยกเป็นผู้ที่สูบเป็นประจำ 9.4 ล้านคน หรือ 16.8 %และเป็นผู้ที่สูบนานๆ ครั้ง 1.3 ล้านคน หรือ 2.3 % กลุ่มอายุ 25-44 ปีมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด หรือ 21.9%กลุ่มอายุ 20-24 ปี หรือ 20.7% กลุ่มอายุ 45-59 ปี หรือ 19.1%สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย อายุ 60 ปีขึ้นไป 14.4 %กลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปีมีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำสุด 9.7%
 

ทั้งนี้แนวโน้มการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปลดลงไม่มาก แต่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 20.7 %ในปี 2557 ลดลงเหลือ19.9 %ในปี 2558 และ 19.1 %ในปี 2560 ผู้ชายที่สูบบุหรี่ลดลงมากกว่าผู้หญิงโดยผู้ชายลดลง 40.5%ในปี 2557 เป็น 39.3 %ในปี 2558 และ 37.7 %ในปี 2560 สำหรับผู้หญิงลดลงจาก2.2 %ในปี 2557 เป็น1.8 %ในปี 2558 และ 1.7 %ในปี 2560 อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกมีผลต่อการเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดีและจำนวนปีการสูญเสียสุขภาวะ อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำเพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยจาก 17.8 ปี ในปี 2557 เป็น 18 ปี ในปี 2560