ข้าราชการคมนาคมมีหนาว!… “อธิรัฐ” จรดปากกาเซ็นตั้ง “กริชเพชร” นั่งแท่นอธิบดีกรมเจ้าท่าคนใหม่ แทนลูกรัก “ศักดิ์สยาม”

  • คมนาคมป่วน! “อธิรัฐ” รักษาการ รมว.คมนาคม ของร้อน จี้งบประมาณลงทุน
  • ลงนามตั้ง “กริชเพชร” รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าคนใหม่ เด็ดปีก “สรพงศ์” ลูกรักเด็ก “ศักดิ์สยาม” ลงทันที 
  • ข้าราชการลือแซ่ด โยกย้ายในกระทรวงคมนาคมคงมีอีกหลายตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงคมนาคมว่า วันนี้ ( 10 มี.ค.66) นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคม แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน โดยในคำสั่งระบุว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีคำสั่งที่ 991/2565 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.2565 แต่งตั้ง นายสรพงศ์ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (นักบริหารระดับสูง) ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า (นักบริหารระดับสูง) อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 จนกว่าจะมีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการภายในกรมเจ้าท่าเป็นไปด้วยความเหมาะสม เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ส.ค.2562 ในหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/27136 ลงวันที่ 23 ส.ค.2562 จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 991/2565 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.2565

และแต่งตั้ง นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 13 สำนักงานปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า (นักบริหารระดับสูง) โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รักษาราชการแทนอีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหริอมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกคำสั่งดังกล่าวมีผลยกเลิกเปลี่ยนแปลง คำสั่งของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่เคยออกคำสั่งเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2565 แต่งตั้ง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ซึ่งนายสรพงศ์ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 จนถึงปัจจุบัน

ขณะที่นายกริชเพชร ชัยช่วย อดีตเคยเป็นรองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) ในสมัยที่นายวิทยายาม่วง เป็นอธิบดีกรมเจ้าท่า โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แต่งตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2563 โดยแต่งตั้งนายกริชเพชร ชัยช่วย มาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม มีผลจนถึงปัจจุบัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องฝ่ายค้านกรณีปมถือหุ้นใน ห.จ.ก.บุรีเจริญ และมีคำสั่งให้ ี่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม หยุดปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เข้ามารับตำแหน่ง รักษาการ รมว.คมนาคม นั้น ล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ นายอธิรัฐ ได้เรียกประชุมหัวหน้าหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประชุมเร่งรัดติดตามงบประมาณ และสั่งการว่าหลังจากนี้จะเข้ามาดูแลงานของกระทรวงคมนาคมทั้งหมด โครงการใดดำเนินการล่าช้า หรืองบประมาณส่วนไหนจะดำเนินการเร่งด่่วนหรืองบประมาณส่วนไหนดำเนินการได้นายอธิรัฐ จะเป็นคนผลักดันเองทั้งหมด และจะเข้ามาดูแลจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่

ล่าสุดได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เข้ามาดำรงตำแหน่งรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าคนใหม่ แทน นายสรพงศ์์ ไพฑูรย์พงศ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม  ที่ก่อนหน้านี้นายศักดิ์สยาม เป็นผู้แต่งตั้งเข้ามา ซึ่งทำให้เป็นที่วิพากย์วิจารณ์กันในกระทรวงคมนาคมกันเป็นจำนวนมาก และคาดกันว่านายอธิรัฐ จะเข้ามาแต่งตั้งโยกย้ายอีกหลายตำแหน่งจากที่ผ่านมาการโยกย้ายแต่งตั้ง นายศักดิ์สยาม จะเป็นผู้กำกับและมีอำนาจเต็มเพียงคนเดียว

ด้านนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงศ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) กล่าวว่า  ในเรื่องดังกล่าวตนได้แสดงความสมัครใจที่จะลดภาระบทบาทหน้าที่ลง เนื่องจากได้มีการเข้าไปดำเนินการภารกิจแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินเรือของไทยกับ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (ไอเอ็มโอ)ซึ่งได้มีการผ่านประเมินเรียบร้อยแล้วในข้อสงสัยที่เป็นประเด็นทั้ง 64 ข้อ ซึ่งถือว่าหมดภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นตนจึงแสดงเจตจำนงที่จะปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เพียงตำแหน่งเดียว