ขึ้นบัญชีสินค้าควบคุม”ต้นพันธุ์-ท่อนพันธุ์” มันสำปะหลัง

หวังสกัดโรคใบด่างไม่ให้ขยายวงกว้าง

 หวั่นกระทบเกษตรกร-อุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง

จับ”หอมใหญ่”เข้าบัญชีควบคุมด้วย

 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 62 ใหม่ โดยได้เพิ่มรายละเอียดสินค้าควบคุม 1 รายการ คือ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปรับเป็น “ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์” และเพิ่มหอมใหญ่ เข้าเป็นสินค้าควบคุมอีก 1 รายการ แต่ตัดสินค้าครีมเทียมออกจากบัญชีสินค้าควบคุม ทำให้บัญชีสินค้าและบริการควบคุมu 62 มีทั้งหมด 52 รายการ

สำหรับสาเหตุที่ต้องปรับปรุงรายละเอียดของสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ เพราะปัจจุบันโรคไวรัสใบด่างระบาด เป็นโรคร้ายแรง หากระบาดจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิต กระทบต่อรายได้เกษตรกร และยังกระทบต่ออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ทั้งมันเส้น แป้งมัน เอทานอล และอาหารสัตว์ จึงต้องดูแลเรื่องการขนย้ายท่อนมันในพื้นที่ที่มีการระบาด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาดเพิ่มขึ้น

ส่วนหอมใหญ่ ที่ต้องเพิ่มเป็นสินค้าควบคุม เพราะเกษตรกรร้องเรียนถึงปัญหาการลักลอบนำเข้าหอมใหญ่ และทำให้ราคามีปัญหา โดยปี 61 มีการนำเข้าหอมใหญ่มากถึง 89,000 ตัน จากปีก่อนหน้าที่นำเข้า 36,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 144% จึงต้องควบคุมการเคลื่อนย้าย เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบนำเข้า โดยการนำเข้าแบบปกติจะเสียภาษีสูงถึง 57% แต่การลักลอบนำเข้า ไม่ต้องเสียภาษี

ขณะที่นำครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน ออกจากสินค้าควบคุม เพราะการบริโภคลดลง ตลาดมีผู้ประกอบการรายใหญ่หลายราย มีการแข่งขันสูง และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งขอปรับราคาจำหน่าย และไม่มีการร้องเรียนเรื่องราคาจำหน่ายสูงเกินสมควร รวมทั้งเดิมต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบ (ไขมันเนย) ในการผลิต แต่ปัจจุบันได้ใช้น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบทดแทน จึงไม่มีความจำเป็นต้องควบคุมอีกต่อไป