ขนส่งตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ ทำผิดเจอถอดทะเบียนแน่

  • ขนส่งเอาใจชาวบ้านเดินถนน
  • ตรวจเข้มตรวจแท็กซี่-รถตู้-มอไซค์
  • เจอหมดสภาพตรวจพบเพิกถอนทะเบียนทันที

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าขณะนี้ขนส่งทางบกได้จัดชุดผู้ตรวจการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทั้งรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร และรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่กระทำความผิด เอาเปรียบประชาชนผู้ใช้บริการ ในเดือน พ.ค.62 พบว่า กรณีพบรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิดดำเนินการลงโทษตามกฎหมายสูงสุดทุกกรณี ซึ่งจากผลการดำเนินการตรวจสอบพบรถโดยสารสาธารณะทั้งสิ้น 16,154 ราย พบการกระทำความผิดจำนวน 607 ราย ดังนี้ คือตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ จำนวน 7,763 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 322 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง จำนวน 135 ราย ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 45 ราย ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน (รถแท็กซี่ป้ายแดง) จำนวน 32 ราย นำรถแท็กซี่หมดอายุมาให้บริการ จำนวน 25 ราย เป็นต้น

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 5,887 ราย พบการกระทำความผิด 215 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 52 ราย บรรทุกผู้โดยสารเกิน จำนวน 21 ราย นำรถออกนอกเส้นทาง จำนวน 20 ราย เป็นต้น สำหรับการตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 945 ราย พบฝ่าฝืนใช้รถไม่ชำระภาษี จำนวน 1 ราย

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจสอบรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับส่งผู้โดยสารอย่างผิดกฎหมาย จำนวน 1,559 ราย พบการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างรับส่งผู้โดยสาร จำนวน 61 ราย นอกนั้นเป็นความผิดอื่นๆ จำนวน 8 ราย รวมพบการกระทำผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์จำนวน 70 ราย โดยได้ดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดตามข้อหาความผิดทุกราย และส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการ บันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ สำหรับตรวจสอบหากพบการกระทำความผิดซ้ำซากพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าว เพิ่มเติมว่า สำหรับการฝ่าฝืนใช้รถแท็กซี่ครบอายุการใช้งาน มารับจ้างรับ-ส่งผู้โดยสาร ส่งผลต่อความปลอดภัยและทำให้คุณภาพการให้บริการต่ำกว่ามาตรฐาน กรมการขนส่งทางบกจัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุมผู้ฝ่าฝืนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากพบดำเนินการตามกฎหมายและยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถทันที ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการรถแท็กซี่ ให้สังเกตหมวดอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียน กรณีรถแท็กซี่นิติบุคคล หมวดที่ครบอายุการใช้งานแล้ว ประกอบด้วย ทฉ, ทต, ทท, ทธ, ทน, ทพ, ทม, ทย, ทร, ทล, ทว และ ทศ บางส่วน กรณีรถแท็กซี่ส่วนบุคคลสีเขียวเหลือง หมวดที่ครบอายุการใช้งานแล้ว ประกอบด้วย ทจ, มก, มข, มค, มง, มจ และ มฉ บางส่วน หากพบเห็นรถแท็กซี่หมวดเหล่านี้ หลีกเลี่ยงการใช้บริการและแจ้งข้อมูลมายังกรมการขนส่งทางบก ผ่านทางสายด่วน 1584 หรือ facebook “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” ทาง E-mail: [email protected] ตลอด 24 ชั่วโมง