กรุงไทย ปล่อยสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน 2,000 ล้านให้กลุ่มมิตรผล

กรุงไทย สนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้กับกลุ่มมิตรผล วงเงิน 2,000 ล้านบาท

  • ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความยั่งยืน
  • ขับเคลื่อนสู่องค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน
  • ตอบโจทย์เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

 นายสุรธันว์  คงทน ประธานผู้บริหาร Wholesale Banking ธนาคารกรุงไทย  เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ ขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมเสริมสร้างสมดุลทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลักดันเศรษฐกิจประเทศ เพื่อมุ่งสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน” ล่าสุด ได้สนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้กับกลุ่มมิตรผล ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท ตามแนวทางการให้วงเงินสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending Guideline) เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความยั่งยืน ขับเคลื่อนสู่องค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตอบโจทย์เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศ

ธนาคารกรุงไทยเดินหน้าสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและให้ความสำคัญกับหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) โดยพัฒนาสินเชื่อเชื่อมโยงด้านความยั่งยืน Sustainability-Linked Loan (SLL) เพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้าธนาคาร โดยธนาคารกรุงไทยเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของกลุ่มมิตรผล ทั้งในด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจ โดยกลุ่มมิตรผลถือเป็นผู้นำด้าน ESG ชั้นนำของประเทศและในระดับสากล

นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ธนาคารจะร่วมผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไปกับกลุ่มมิตรผล โดยการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ ครอบคลุมถึงการลงทุน วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการลงทุน เพื่อขยายธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนประจำในกิจการ ตามนโยบายของกลุ่มมิตรผล เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สอดคล้องกับภารกิจในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของรัฐบาล โดยกำหนดเป้าหมายเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนของบริษัทที่ชัดเจนตลอดอายุสัญญา 

ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นพันธกิจในด้าน ESG ของทั้ง 2 องค์กร สอดคล้องแนวทางการสนับสนุนวงเงินสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending Guideline)  และตอกย้ำการก้าวสู่ธนาคารแห่งความยั่งยืน ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG)  ข้อ 13 เรื่องการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน 

นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มมิตรผล ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเติบโตที่ยั่งยืน จากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ท้าทาย และการลงมือทำให้เห็นผลจริง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มมิตรผลให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทำให้กลุ่มมิตรผลได้รับการจัดอันดับโดย S&P Global Sustainability Awards อันดับ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปี ค.ศ. 2023 โดยมีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050  ตามแนวทาง Science-Based Targets initiative (SBTi) ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศไทยที่กำหนดไว้ปี ค.ศ. 2065 นอกจากนั้นแล้วกลุ่มมิตรผลยังได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานไทย (T-VER) รวมทั้งเป็นผู้ขายคาร์บอนเครดิตรายใหญ่ของประเทศ ที่มีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองราว 8 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และ มีแผนที่จะลดก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลงอีกด้วย  ซึ่งการได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญ ที่สนับสนุนให้กลุ่มมิตรผล สามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม