“กรุงไทย”ชี้เอสเอ็มอีอยู่ยาก

  • กรุงไทยชี้มีเอสเอ็มอี เพียง 0.2% ที่ทำวิจัยและพัฒนาสินค้า
  • อีก 99.8 % ติดปัญหาขาดบุคลากร เครื่องมือและข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี มีต้นทุนสูง
  • แนะทางรอดขอรับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้จากหน่วยงานรัฐ พร้อมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

นายพชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทยมีทั้งหมด 3 ล้านราย มีเพียง 5,000 รายเท่านั้นที่ทำวิจัยและพัฒนา (R&D) หรือคิดเป็น 0.2% ของเอสเอ็มอี โดยสาเหตุที่ไม่ทำ R&D เกิดจาก 3 อุปสรรค คือ ขาดบุคลากรและเครื่องมือ เข้าไม่ถึงข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ และต้นทุนการทำ R&D ที่สูงเกินไป อย่างไรก็ตามมีผู้ประกอบการหลายรายพบทางออกและประสบความสำเร็จผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
“งานวิจัยในต่างประเทศพบว่า แม้บริษัทจะลงทุนด้าน R&D ไม่มาก แต่หากสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ตรงจุดและรวดเร็ว จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ถึง 6-23% ดังนั้น จึงอยากแนะนำว่า การทำ R&D ควรเริ่มหาไอเดียจาก Pain Point หรือปัญหากวนใจในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจและคิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ ประกอบกับการทำ R&D จะทำให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่นและลอกเลียนแบบได้ยากขึ้น ที่ผ่านมาบ่อยครั้งมีเอสเอ็มอีทำ R&D แล้วประสบความสำเร็จมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ”
ทั้งนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ต้องการทำ R&D สามารถเข้ารับความช่วยเหลือด้านบุคลากรและเครื่องมือจากศูนย์วิจัยของสถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัยเฉพาะอุตสาหกรรม และศูนย์วิจัยจากหน่วยงานภายใต้การดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เช่น สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยการสนับสนุนมี 4 ระดับ ได้แก่ ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ให้ใช้เครื่องมือ ทีมวิจัย หรือสถานที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาสินค้าตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากนี้ ยังสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรืองานวิจัยใหม่ๆทางออนไลน์ ที่ www.thailandtechshow.com ที่รวบรวมผลงานวิจัยจาก สวทช. นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
อย่างไรก็ตามอุปสรรคด้านต้นทุนในการทำ R&D ที่สูงเกินไป ก็มีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงิน ที่พร้อมสนับสนุนเงินทุนให้เปล่า และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เช่น โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของสวทช. วงเงินกู้สูงสุด 30 ล้านบาท โครงการนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย และโครงการ Startup&Innobiz วงเงินกู้สูงสุด 40 ล้านบาท เป็นต้น