กรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่งสาง ปัญหาการทิ้งกากของเสียในจังหวัด สระแก้ว

  • เร่งดำเนินคดีผู้กระทำผิด
  • รอผลตรวจสอบขยะพิษ
  • กนอ.สสั่งปิดโรงงานซันเทคเมทัลส์จำกัด30 วัน

นายทองชัยชวลิตพิเชฐอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.)เปิดเผยหลังการนำเจ้าหน้าที่ของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ลงตรวจสอบพื้นที่ทิ้งกากของเสียของบริษัทซันเทคเมทัลส์จำกัดที่บ้านหนองแกอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว โดยตั้งกิจการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชจังหวัดชลบุรีว่าบริษัทดังกล่าวได้มีการขนส่งของเสียไปยังปลายทางผู้รับดำเนินการคือบริษัทผู้รับบำบัดและกำจัด2 รายโดยโรงงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรีโดยกรอ. ได้ประสานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด(สอจ.) ชลบุรีและสอจ.ระยองตรวจกำกับดูแลโรงงานผู้รับดำเนินการดังกล่าวแล้ว

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าบริษัทฯดังกล่าวขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรมเลขที่น.64(12)-1/2549  ประกอบกิจการผลิตเศษเหล็กตัดย่อยกากของเสียภายในโรงงานมีลักษณะคล้ายกับของเสียที่พบในจังหวัด.สระแก้วพร้อมทั้งมีการเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์จำนวน3 ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ความเป็นอันตรายและขณะนี้อยู่ในระหว่างรอผลวิเคราะห์

ล่าสุดกนอ. ได้สั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานตามอำนาจหน้าที่ของกนอ.เรียบร้อยแล้ว ส่วนสอจ.ชลบุรีได้แจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีกรณีนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตออกจากจังหวัดชลบุรีไปยังพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำผิดตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)โรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา8(5) กำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา45 

สำหรับมาตรการที่จะใช้ในการกำกับดูแลโรงงานที่จะมีความเข้มงวดปัจจุบันกรอ. มีระบบตรวจสอบเส้นทางการขนส่งของเสียที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากที่ใดและเดินทางไปที่ใดใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนมาตรการที่จะเพิ่มเติมขึ้นก็จะเป็นเรื่องของการใช้Third Party ซึ่งกำหนดไว้ในพ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่โดยThird Party (บุคคลที่3) จะขึ้นทะเบียนกับกรอ. ตรวจสอบโรงงานแทนเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายธาดาสุนทรพันธุ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) กล่าวว่าเบื้องต้นพบว่าโรงงานดังกล่าวได้มีการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานไปยังผู้รับบำบัดและกำจัดไม่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตถือเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ. 2548 รวมถึงการประกอบกิจการโรงงานในลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่ประชาชนทั่วไปได้กนอ.ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา39 วรรคหนึ่งแห่งพ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งให้บริษัทซันเทคเมทัลส์จำกัดหยุดประกอบกิจการทั้งหมด30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่10 ก.ค.ที่ผ่านมา