กรมศุลโชว์เดือนพ.ค จับกุมสินค้าลักลอบนำเข้ามูลค่า456ล้านบาท

  • กรมศุลเข้มงวดสกัดนำเข้าสินค้าหนีภาษี
  • สินค้าแบรนด์เนม 52 คดี มูลค่า 67 ล้านบาท

ผู้สื่อข่่าวรายงานว่า ตามที่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายสำคัญในการเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยเดือนพฤษภาคม 2562 กรมศุลกากรพบการกระทำความผิด จำนวน 2,176 แฟ้มคดี รวมมูลค่าของกลางประมาณ 456.82 ล้านบาท แยกเป็นคดีลักลอบ 464 คดี มูลค่าของกลางประมาณ 99.88 ล้านบาท คดีหลีกเลี่ยงอากร 1,552 คดี มูลค่าสินค้าประมาณ 228.83 ล้านบาท และคดีสินค้าต้องห้าม 160 คดี มูลค่าของกลางประมาณ 128.11 ล้านบาท แยกประเภทได้ ดังนี้

 คดีลักลอบ 1. สินค้าแบรนด์เนม     จำนวน    52  คดี  รวมมูลค่าของกลาง   67.71 ล้านบาท 2. เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ อะไหล่ จำนวน  45  คดี   รวมมูลค่าของกลาง    7.82 ล้านบาท 3. สินค้าอุปโภค-บริโภค   จำนวน  137  คดี  รวมมูลค่าของกลาง  5.48  ล้านบาท 4. เครื่องสำอาง อาหารเสริม ยา    จำนวน    29  คดี  รวมมูลค่าของกลาง    2.55 ล้านบาท5 .สินค้าอื่น ๆ  จำนวน  201 คดี  รวมมูลค่าของกลาง   16.32 ล้านบาท รวมทั้งหมด    464  คดี รวมมูลค่าของกลาง    99.88 ล้านบาท

คดีหลีกเลี่ยงอากร 1. เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ จำนวน  398  คดี รวมมูลค่าสินค้า    82.75 ล้านบาท
2 .สินค้าอุปโภค-บริโภค จำนวน  538  คดี รวมมูลค่าสินค้า     30.15 ล้านบาท 3 .เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่           จำนวน   154 คดี  รวมมูลค่าสินค้า     16.69  ล้านบาท 4 .สินค้าอื่น ๆ   จำนวน  462 คดี  รวมมูลค่าสินค้า     99.24  ล้านบาท  รวมทั้งหมด  1,552 คดี รวมมูลค่าสินค้า     228.83 ล้านบาท

คดีสินค้าต้องห้าม นำเข้า/ส่งออก/นำผ่านราชอาณาจักร 1. ยาเสพติด  จำนวน   27 คดี  รวมมูลค่าของกลาง  66.25  ล้านบาท 2 .สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา   จำนวน   68 คดี  รวมมูลค่าของกลาง    4.64  ล้านบาท 3 .บุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์   จำนวน   26 คดี  รวมมูลค่าของกลาง    1.28  ล้านบาท 4.  ไม้ท่อนและไม้แปรรูป  จำนวน  3 คดี  รวมมูลค่าของกลาง    54.00  ล้านบาท    5. สินค้าอื่น ๆ  จำนวน   36 คดี  รวมมูลค่าของกลาง    1.94 ล้านบาท วมทั้งหมด  160 คดีรวมมูลค่าของกลาง  128.11  ล้านบาท

ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยมิผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องของกรมศุลกากร สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมศุลกากร หรือสำนักงานศุลกากรทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งกรมศุลกากรจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส เป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว