กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ยุค4.0ยกระดับพัฒนาแรงงาน

  • เปิดคอร์สฝึกอบรมภาษาต่างประเทศทั้งออฟไลน์-ออนไลน์
  • หวังยกระดับมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพ เพิ่มโอกาสการมีงานทำ
  • ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)  เปิดเผยว่า กพร.ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ เพื่อยกระดับมาตรฐาน ให้แก่แรงงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งแรงงานไทยขาดทักษะด้านภาษาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ รวมถึงเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำ และได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น โดยเฉพาะแรงงานด้านการค้าการขนส่งระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว โดยปี 2562 ได้มอบหมายให้ สำนักงานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสังกัด กพร.ทั่วประเทศเปิดคอร์สฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาในกลุ่มอาเซียน แก่แรงงาน กลุ่มต่างๆ ทั้งแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

“กพร. ที่ประกาศรับสมัครฝึกอบรมในเดือนมิ.ย.62 เช่น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เปิดคอร์สฝึกอบรมภาษาเกาหลี ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 สอบถามได้ที่เบอร์ (044) 634-608 ถึง 9  ขณะที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล จะเปิดหลักสูตรอบรม ภาษาจีนกลางเพื่อการท่องเที่ยว  ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 24-21 มิถุนายน 2562  และภาษามาลยู เพื่อการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562  สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร (074)723-763 และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตร 30 ชั่วโมง ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมด้านภาษาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว 3,433 คน แยกเป็น ภาษาเกาหลี 984 คน ภาษาจีน 477 คน ภาษาญี่ปุ่น 74 คน และภาษาอังกฤษ 1,898 คน

นายสุทธิ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่สนใจจะฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ แต่ไม่สะดวกเดินทาง กพร.ได้จัดโปรแกรมพิเศษ เพื่อให้เข้าไปชมและศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซด์กพร. www.dsd.go.thเลือกเมนู online training เพื่อเข้าไปเลือกชมวีดีทัศน์การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเลือกเมนูภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และ ภาษาอังกฤษ เชื่อว่า จะช่วยเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่สนใจได้ ซึ่งถือเป็นการปรับองค์กรให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1506 กด 4