กรมการขนส่งทางรางออกประกาศเพิ่มความจุผู้โดยสารในรถไฟรถไฟฟ้าได้มากขึ้นหลังรัฐบาลคลายล็อกดาวน์

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศกรมการขนส่งทางรางเรื่องการควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารภายในขบวนรถไฟและรถไฟฟ้าภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังจากรัฐบาลได้มีการออกประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 64 ผ่อนคลายล็อกดาวน์ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งมีการเปิดให้ทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นรวมทั้งเรื่องการขนส่งสาธารณะโดยมีการให้เพิ่มจำนวนผู้โดยในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นแต่เกินไม่เกิน 75%จากเดิมกำหนดให้บรรทุกได้ไม่เกิน 50% ของความจุผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภทขณะเดียวกันต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่าง   รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้มีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 64 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง